Predici si cuvantari audio

Sinaxar

Newsletter Manastirea Partos

construimcatedrala.ro

Actualul Centru Cultural fost amenajat într-un imobil situat chiar în fața Mănăstirii, care a aparținut Reginei Elisabeta, ce locuia în acea perioadă la conacul din Banloc.

a. DESPRE ISTORIA CLĂDIRII
    
Acest imobil a fost dăruit bisericii ortodoxe din Partoș la data de 27 iunie 1944, așa cum ne arată actul notarial public cu numărul 108/1944, a cărui copie autentică și legalizată, realizată în 13.03.1945, se află în arhiva sfintei noastre mănăstiri.

Acest act a fost încheiat la data de mai sus de către Dr. Mihai Spăriosu, notar public în Deta, având ca părți pe Majestatea Sa, Regina Elisabeta, în calitate de donatoare, reprezentată de dl. Ing. Alexandru Scanavi și Biserica Ortodoxă Română din comuna Partoș, în calitate donată, reprezentată de preotul Trifu Cucova, în calitate de Președinte al Consiliului Parohial din comuna Partoș. Din document reiese faptul că martori la încheierea lui au fost Ruja Romulus, administrator-contabil la Curtea Regală, domiciliat în Banloc, și Țântariu Sever, notar comunal, domiciliat în comuna Partoș.

În prezența lor s-au stabilit un număr de șapte puncte, din care reținem că Majestatea Sa Regina Elisabeta donează bisericii ortodoxe din comuna Partoș, cu drept de proprietate, imobilul său existent sub numărul de conscriere 51, cu mențiunea că „această clădire va servi și în viitor pentru scopuri culturale”. Clădirea este evaluată, în comun acord de către cele două părți, la valoarea de 300 000 lei. Se amintește de asemenea în document că preotul Trifu Cucova primește „ cu profundă mulțumită” ca donațiune imobilul mai sus amintit. În încheiere se arată ca acest „contract de donațiune” devine valid numai după aprobarea acestuia de către Ministerul Apărării Naționale, fapt petrecut abia în luna martie a anului 1945, așa cum ne arată înscrisul de pe verso, întărit cu iscăliturile și sigiliile autorităților competente: „S-a intabulat dreptul de proprietate în prot. cf. NO 1266 al comunei Partoș, conform deciziunei cu NO. 54/1945 cf. – Deta, la 23 Martie 1945”.

Așadar, imobilul în discuție a devenit cu această dată proprietate a Bisericii Ortodoxe Române din Partoș, în conformitate cu cartea funciară NO 1266, a localității Partoș, nr. top. 101-102, jud. Timiș.

Din nefericire, clădirea donată de Regina Elisabeta, nu a rămas mult timp în proprietatea bisericii ortodoxe din Partoș, Întrucât ea a fost preluată abuziv de către statul comunist, în temeiul Decretului nr. 176/1948. Trecută, așadar, în proprietatea statului, i-a avut mai multe destinații în decursul timpului: în cadrul ei au activat câteva clase ale școlii din Partoș, a fost locuită de câteva familii în calitate de chiriași, iar în vremurile mai recente a aparținut de Primăria comunei Banloc.

O suprafață de 40% din imobilul donat este folosit în prezent ca și capelă de către Parohia Romano-Catolică Deta – filia Partoș, iar restul spațiului a fost mult timp liber, fiind format din câteva camere și coridoare dezafectate. Clădirea a fost restaurată în exteriorul ei în primăvara anului 2008 de către Primăria Comunei Banloc.

Cunoscând din documente destinația de început a imobilului și urmărind cu atenție istoria ei de-a lungul anilor ce s-au succedat în urma deposedării abuzive, luând aminte și la dorința liber exprimată a membrilor consiliului monahal ai celui parohial, starețul mănăstirii a luat în luna decembrie a anului 2010 inițiativa readucerii clădirii în posesia proprietarului de drept. S-a întocmit un dosar adecvat care a fost înaintat în acest scop Comisiei Speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, de pe lângă Guvernul României, care în cadrul unor întâlniri de lucru și în urma unor atente cercetări, recunoaște că imobilul în discuție a fost proprietatea Bisericii Ortodoxe Române din Partoș la momentul deposedării și că a fost preluat în mod abuziv, în temeiul Decretului nr. 176/1948; prin urmare, decide retrocedarea în natură a Parohiei Ortodoxe Române Partoș, a imobilului compus din „construcție împreună cu terenul aferent situat în localitatea Partoș, nr 70”. Se mai amintește în documentul citat în rândurile de mai sus, că respectiva decizie „face dovada proprietății asupra imobilului până la împlinirea formalităților de intabulare”, fapt ce s-a și petrecut la odată ulterioară.


b. BIBLIOTECA „MARCU MUȚIU” A MĂNĂSTIRII PARTOȘ

În interiorul acestui imobil a fost amenajată pe o jumătate din spațiul disponibil, Biblioteca Mănăstirească.

Cărțile au fost adunate prin contribuția pelerinilor și a vizitatorilor mănăstirii în contextul unui proiect deschis încă: „O carte pentru Partoș”. Există trei săli care adăpostesc cărțile -  atât de teologie, cât și de istorie, literatură română și universală, critică literară, știință etc. În prezent Biblioteca numără peste 6000 de volume și este utilată și cu spații de lectură. Ea a primit numele ctitorului bisericii mari omagiindu-se astfel personalitatea sa.


c. COLECȚIA MUZEALĂ „DAMASCHIN UDREA” A MĂNĂSTIRII PARTOȘ

Cealaltă parte a imobilului rămasă disponibilă găzduiește colecția muzeală a Mănăstirii și care poartă numele celui care a fost ucenicul și biograful Sfântului Iosif cel Nou, cronicarul și diaconul Damaschin Udrea.

Colecția adăpostește cărții vechi de cult, câteva icoane de secol 19 – dintre care unele au fost restaurate anii trecuți –  obiecte de cult, acte și publicații bisericești vechi, precum și o frumoasă cruce din lemn, donată de Regina Elisabeta, muzeului.  Mai sunt găzduite aici periodic precum și în spațiile bibliotecii expoziții de fotografie sau lucrări ale copiilor, realizate în cadrul unor activități specifice întreprinse la mănăstire.

În holul comun al Bibliotecii și Muzeului se găsește un portret deosebit de frumos al reginei Elisabeta, pictat de doamna Anca Demenescu din Timișoara, în anul 2010, portret înconjurat de alte imagini din viața reginei, dar și din activitățile desfășurate în decursul timpului la mănăstirea noastră.

„Casa Regina Elisabeta” are în spatele ei o mică curte interioară și o grădină, ambele însumând 2800 m².

Sfințirea și inaugurarea Centrului s-a făcut în anul 2012, în prezența reprezentanților Mitropoliei și a multor oficialități locale, de sărbătoarea „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” (8 Noiembrie), când s-a și așezat pe fațada clădirii o placă de marmură în amintirea Reginei Elisabeta și a gestului său de donație a imobilului către biserica ortodoxă din Partoș.

Se dorește ca în cursul anului 2016 să se realizeze un bust de bronz al Reginei Elisabeta care să fie așezat în fața Centrului Cultural.